Drodzy Rodzice, Opiekunowie


Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju i/lub Żłobek Niepubliczny „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju  (w zależności czy dziecko uczęszcza do przedszkola czy żłobka), z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 109.

Dane uzyskaliśmy od Pani /Pana dobrowolnie na podstawie Karty zgłoszenia Dziecka do przedszkola/żłobka oraz Oświadczenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku, Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, Ustawa o systemie informacji oświatowej,
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i  organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz Zgody na
przetwarzanie danych osobowych złożonej przez Panią/Pana. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego dalej jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, służbom medycznym itp.

Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi nas
przepisami archiwalnymi. 

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę:

·     imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, pesel, miejsce zamieszkania/zameldowania państwa podopiecznego oraz wydane Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

·         imię i nazwisko prawnych opiekunów, adres email, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 


Do uzupełnienia przez prawnika