unia

ADEZ S.C. DARIA STACHNIAK, ZUZANNA GRUSZCZYŃSKA informuje, że w okresie 2019-11-01 - 2021-07-31 w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Dzwoneczek II realizowano projekt dofinansowany współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją projektu pn. "Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek" Nr: RPSL.11.01.03-24-0297/19 w placówce zwiększono liczbę miejsc przedszkolnych, rozszerzono ofertę zajęć dodatkowych o zajęcia wspierające/specjalne, które wpływają na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów. Grupą docelową (GD) są projektu były osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie tj. dzieci w wieku przedszkolnym (Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe do przedszkola będą przyjmowane dzieci od ukończenia 2,5 lat do końca sierpnia danego roku szkolnego, w którym kończą lat 7 i podejmują naukę szkolną oraz dzieci do ukończenia 9 roku życia na podstawie odroczenia od obowiązku szkolnego).

Celem projektu było ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. W projekcie zostało utworzone 46 miejsc opieki. W projekcie doposażono pomieszczenia przedszkola, objęto dzieci bieżącą opieką w placówce oraz realizacja zajęć dodatkowych o charakterze wspierającym/specjalnym. Wartością dodaną wynikającą z realizacji projektu było umożliwienie udziału w aktywności zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

Dokumentacja dostępna również w Biurze Projektu (44-268 Jastrzębie- Zdrój ul. Odpolany 5)

 

Wartość dofinansowania projektu: 736 283,38 PLN

Wartość projektu ogółem: 866 215,75 PLN

 

EFS_plakat